ּمٽاڷ ڶڗڂڔڣۃ اڵمحٺڔڧ

تشكيل وزخرفة ”مثال لزخرفة المحترف “ عربي: